เพื่อรองรับการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ภายในกระทรวงพาณิชย์แบบ Single Sign-On กระทรวงพาณิชย์จึงได้นำ Active Directory (AD) มาใช้เพื่อยืนยันตัวบุคคล (Authentication) โดยยืนยันเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าใช้งานได้หลายระบบ

       กรณีที่ท่านมีอีเมล์กระทรวงพาณิชย์ ท่านสามารถใช้ UserName และ Password ดังกล่าวเพื่อเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลรถยนต์กระทรวงพาณิชย์ได้เลย

สำหรับ Admin
   บันทึกข้อมูลรถยนต์ในฐานข้อมูลรถยนต์กระทรวงพาณิชย์ , ผู้อนุมัติการจอดรถค้างคืนของหน่วยงาน หรือ สมัครระบบเว็บเมล์กระทรวงพาณิชย์ (https://webmail.moc.go.th) สมัครได้ที่ แบบฟอร์มขอใช้งานระบบ
  เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลเพื่อขอใช้งานระบบแล้ว ให้ทำการพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานเซ็นต์อนุญาต พร้อมลายเซ็นต์ขอผู้ใช้งาน แล้วแปลงไฟล์เป็นรูปแบบ PDF หลังจากนั้นอัฟโหลด(Upload)ไฟล์ดังกล่าวตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
คู่มือ การขอใช้ระบบงานศทส.สป.
สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
   หากท่านไม่มี Account(User/Password) ของ Active Directory (AD) หรือ ระบบเว็บเมล์กระทรวงพาณิชย์(webmail.moc.go.th)
สมัครได้ที่ แบบฟอร์มขอใช้งานระบบ
  เมื่อท่านได้กรอกแบบฟอร์มและผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานเซ็นต์อนุญาต พร้อมลายเซ็นต์ของผู้ใช้งาน ให้ดำเนินการส่งแบบฟอร์มมายัง E-mail:admin@moc.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Center) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 6414,7289